Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů RecyKab s.r.o.

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (GDPR) 

Společnost RecyKab s.r.o., Libušská 313/104, Písnice, 142 00 Praha, DIČ: CZ06554148 (dále jen „společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro řádný  výkon své činnosti, pokud jste jako fyzická osoba naším zákazníkem nebo kontaktní osobou 

(zástupcem) zákazníka (dále také jako „osobní údaje“). 

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě  jakého důvodu (právního základu) je zpracováváme, k jakým účelům je zpracováváme, komu  je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. 

1. Zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje (poskytnuté identifikační a kontaktní údaje fyzických osob, tedy jméno a  příjmení, datum narození, bydliště, korespondenční adresa, bankovní spojení, telefonní a e-mailový kontakt) zpracováváme pouze pro účely řádného plnění smlouvy, tedy provedení díla, za účelem komunikace s Vámi a za účelem plnění našich právních povinností, tj. např. vedení  účetnictví. 

Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezúčastněným třetím osobám, s výjimkou  případů, kdy jsou tyto údaje poskytovány osobám poskytujícím společnosti serverové,  webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejími obchodními partnery; a v případech, kdy  jsou tyto údaje poskytovány za účelem splnění zákonné povinnosti společnosti. 

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

Osobní údaje budou společností zpracovávány do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností  společnosti podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. 

2. Práva související s ochranou osobních údajů 

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 

i. PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům, tj. můžete nás požádat o vydání potvrzení,  zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu  tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

ii. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, pokud některé Vaše osobní údaje, které  zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 GDPR), 

iii. PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, pokud nechcete, abychom některé Vaše údaje  zpracovávali, a to v případě, shledáme-li, že je dán minimálně jeden z důvodů pro  výmaz Vašich údajů (čl. 17 GDPR), 

iv. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se  nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud  (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu 

osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost již osobní údaje  nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena  námitka proti zpracování společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další  zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba  z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (čl. 18 GDPR), 

v. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše  osobní údaje, které jste poskytl společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro  účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném  formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost tyto údaje  předala jinému správci (čl. 20 GDPR), 

vi. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, což znamená, že můžete  u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých  osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost osobní údaje dále nezpracovává,  pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad  Vašimi zájmy nebo právy a svobodami (čl. 21 GDPR).